Procedura dotycząca zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w Przedszkolu Owocowy Zaułek w Błażejewie

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. (Dz. U. 2017 poz. 649)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych placówek (Dz.U.2018 poz.691)
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych  szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr. 6, poz.  69 z późn.zmian.).
 5. Statut przedszkola Owocowy Zaułek w Błażejewie.

Cel procedury

Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrona zdrowia dziecka w Przedszkolu Owocowy Zaułek.

Zakres Procedury

Niniejszy dokument reguluje zasady organizacji zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu.

Osoby podlegające procedurze

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice, nauczyciele, wszyscy pracownicy Przedszkola Owocowy Zaułek.

Opis procedury

Bezpieczeństwo 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych z uwzględnieniem warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
 3. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP o ppoż., które określają instrukcje BHP i instrukcje ppoż.
 4. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci mu powierzonych, a w przypadku ich narażenia na niebezpieczeństwo ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
 5. Ubiór dziecka oraz obuwie na zmianę powinny być wygodne, praktyczne, bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu. Wskazane jest, szczególnie w grupach młodszych, pozostawienie przez rodziców w szatni zapasowych części garderoby.
 6. Zabrania się zakładania dzieciom szelek, pasków z metalowymi klamrami oraz biżuterii, w tym łańcuszków i bransoletek.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci zabrania się zostawiania jedzenia/napojów/lekarstw itd. w szatni przedszkolnej.
 8. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci jedynie pod opieką nauczycieli.
 9. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, parku itp. nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie.
 10. Dzieci przemieszczają się z przedszkola na teren ogrodu jedynie w parach. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzania liczebności grupy.
 11. Każde wyjście nauczyciela z dziećmi poza teren przedszkola jest odnotowane w rejestrze wyjść. Rejestr zawiera: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora.
 12. Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizację zajęć pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 13. Sprzęt zabawowy w ogrodzie przedszkolnym podlega codziennej kontroli przez pracownika przedszkola.
 14. Wszystkie uwagi co do sprawności sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi.
 15. Dzieci podlegają nieprzerwanej opiece sprawowanej przez nauczyciela – zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki, nawet na chwilę.
 16. Nie wolno dzieciom podczas dnia samowolnie wychodzić z sali.
 17. Nauczyciel odpowiada za stan zabawek, sprzętu i wyposażenia znajdującego się w jego sali i pomieszczeniach przyległych.
 18. Nauczyciel ustala wraz z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża je, zapoznaje z nimi rodziców i dzieci.
 19. W przypadku przekroczenia liczby dzieci w poszczególnych oddziałach (powyżej 25 dzieci) do danej grupy wchodzi drugi nauczyciel. W sytuacji zwiększonej liczby dzieci w każdym oddziale jednego dnia, drugi nauczyciel tworzy oddzielna grupę.

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola

 1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą odbierać inne osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat, upoważnione na piśmie przez rodziców lub opiekunów, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Osoby, które odbierają dziecko po raz pierwszy, proszone są o okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
 3. Rodzice (prawni opiekunowie, osoby upoważnione przez rodziców) dziecka, przyprowadzający i odbierający je z przedszkola są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 4. Przedszkole ponosi odpowiedzialność za dziecko od momentu, gdy rodzic osobiście przekazuje je nauczycielowi/ pomocy nauczyciela. Rodzic przejmuje odpowiedzialność za dziecko, gdy wita się z dzieckiem, a po jego pobycie w przedszkolu odbiera je osobiście od nauczyciela/ pomocy nauczyciela.
 5. Personel przedszkola może odmówić wydania dziecka osobie, której stan będzie wskazywał, iż nie może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W przypadku zaistnienia takiego faktu nauczycielka zawiadamia rodziców, a w przypadku braku kontaktu – kolejną osobę z listy upoważnionych. Dziecko pozostaje pod opieką nauczycielki do momentu jej przybycia.
 6. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 7. W przypadku nieodebrania dziecka po ustalonej godzinie zakończenia pracy przedszkola, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka. Nauczyciel zostaje z dzieckiem do chwili jego odebrania, sporządza notatkę w dokumentacji współpracy z rodzicami, z uwzględnieniem godziny odbioru dziecka i przyczyny spóźnienia. Notatka jest podpisana przez rodzica, nauczyciela i inną osobę obecną przy zdarzeniu.
 8. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem
  w przedszkolu 1 godzinę (do 18.00). O zaistniałej sytuacji nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola lub osobę go zastępującą. W razie braku możliwości kontaktu z rodzicami lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel wraz z pomocą nauczyciela do godz. 18.30 oczekuje z dzieckiem w przedszkolu na przyjście rodziców lub prawnych opiekunów lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka.
 9. W trakcie oczekiwania nauczyciel ciągle podejmuje próby kontaktu z rodzicami i osobami upoważnionymi do odbioru dziecka bądź osobami, które mogłyby pomóc w uzyskaniu kontaktu z nimi. O godzinie 18.30 nauczyciel ponownie powiadamia dyrektora przedszkola, który niezwłocznie przybywa do przedszkola.
 10. Po przybyciu do przedszkola dyrektor udaje się do miejsca zamieszkania dziecka w celu sprawdzenia obecności rodziców.
 11. Wobec niemożliwości jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka dyrektor przedszkola powiadamia Posterunek Policji. Dyrektor wspólnie z funkcjonariuszem policji ustala dalsze postępowanie.
 12. Dyrektor przedszkola przygotowuje notatkę służbową przedstawiającą dotychczasowe działania, która potwierdza obecny przy interwencji funkcjonariusz policji.
 13. Za bezpieczeństwo dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia dodatkowe.
 14. Za bezpieczeństwo dzieci podczas imprez, uroczystości i festynów odpowiedzialni są rodzice (opiekunowie) dziecka oraz nauczyciele.

Zdrowie

 1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe.
 2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby nie należy przyprowadzać do przedszkola.
 3. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące z gorączką, wysypką itp.) nie mogą przebywać z dziećmi zdrowymi.
 4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
 5. Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informacje o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
 6. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucie, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu (m. in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.
 7. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola
  ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
 8. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka .
 9. W sytuacjach nagłych, gdy stan dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do podjęcia działań związanych
  z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
 10. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 11. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu (np. pokarmowej i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych) rodzice są zobowiązani
  do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.
 12. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.
 13. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne w z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym (nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali).
 14. Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia wietrzy się dokładnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Postanowienia końcowe

 1. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.
 2. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców /opiekunów prawnych oraz wszystkich pracowników przedszkola.
 3. Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 4. Procedura wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do Protokołu nr 5/2021/2022 z dnia 05.05.2022r. Rady Pedagogicznej Przedszkola Owocowy Zaułek w Błażejewie                         

Zarządzenie  Nr 12/2021/2022 z dnia 05.05.2022r.

Dyrektora Przedszkola Owocowy Zaułek w Błażejewie

w sprawie wprowadzenia monitorowania wejść i wyjść osób postronnych na teren Przedszkola Owocowy Zaułek w Błażejewie, os. Gruszkowe 1, 62-035 Kórnik

      na podstawie:

 1. art. 1, 3, 5 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1082) ;
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach   i    placówkach ( t. j. Dz. U. 2020 poz. 1604) ;
 3. Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781).

 

Zarządzam co następuje :

§ 1 

W celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki dzieciom Przedszkola Owocowy Zaułek w Błażejewie wdrażam: „ Procedurę monitorowania wejść i wyjść osób postronnych oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci, na teren Przedszkola Owocowy Zaułek w Błażejewie, tzw. Księga gości.

§ 2

Wyżej wymieniona procedura stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców/ prawnych opiekunów dzieci oraz wszelkie osoby postronne, wchodzące na teren Przedszkola Owocowy Zaułek w Błażejewie.

§ 4

Zarządzenie udostępnione jest do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową.

§ 5

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

                                                                                      Dyrektor  Katarzyna Mrówczyńska

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 12/2021/2022 z dnia 05.05.2022r. Dyrektora Przedszkola Owocowy Zaułek   w Błażejewie.

Procedura monitorowania wejść i wyjść osób postronnych oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci, na teren Przedszkola Owocowy Zaułek w Błażejewie              tzw. „Księga gości”.

 

1.   Procedura dotyczy wejścia i przebywania na terenie Przedszkola Owocowy Zaułek w Błażejewie w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.30-17.00.

2. Każdy, kto nie jest aktualnie wychowankiem przedszkola bądź pracownikiem, a przebywa na terenie Przedszkola Owocowy Zaułek w Błażejewie jest osobą postronną.

3.     Za osoby postronne uważa się: przedstawicieli instytucji, firm; osoby przeprowadzające przeglądy, np. konserwacja dźwigu towarowego, sprawdzenie stanu technicznego ksero; absolwentów; nauczycieli i pracowników innych przedszkoli oraz szkół;  osoby zapraszane z zewnątrz (wyłącznie za zgodą rodziców),    w celu prowadzenia pogadanek, warsztatów, spotkań z dziećmi np. teatrzyk, wizyta Straży Pożarnej, lekarza, pielęgniarki, animatorzy, osoby prowadzące różnego rodzaju warsztaty z dziećmi. Należy pamiętać, że nauczyciel ma obowiązek zawsze  zapewnić dzieciom stałą i bezpośrednią opiekę, także podczas ww. spotkań. 

4.     Ewidencję wejść i wyjść osób postronnych, inaczej zwaną „Księgą gości” prowadzą pracownicy administracji i obsługi  oraz w wyjątkowych okolicznościach nauczyciele. W pierwszej kolejności odpowiedzialny jest kierownik administracji, a podczas jego nieobecności, pomoc nauczyciela przebywająca w pracy      w godzinach 6.30-14.30 oraz 9.00-17.00. Wyżej wymienione osoby mogą prosić o okazanie dokumentu, w celu potwierdzenia tożsamości osoby postronnej.

5.   Ewidencja wejść i wyjść osób postronnych zawiera: datę, imię i nazwisko lub nazwę firmy, godzinę przyjścia, cel wizyty, podpis, godzinę wyjścia, podpis, uwagi.

6. Osoby postronne wchodzące na teren Przedszkola Owocowy Zaułek w Błażejewie zobowiązane są do natychmiastowego dokonania wpisu w: „ewidencji wejść i wyjść osób postronnych” .

7.     Osoba otrzymująca zgodę na wejście na teren Przedszkola Owocowy Zaułek w Błażejewie odprowadzana jest przez pracownika administracji lub obsługi do miejsca docelowego (np. biuro dyrektora, biuro administracji, sala przedszkola itd.) lub oczekuje przy drzwiach wejściowych na pojawienie się oczekiwanej osoby.

8.     Nie wymaga się wpisu do tzw.: „Księgi gości” od osób uczestniczących w procesie rekrutacji oraz uczestniczących w dniach adaptacyjnych.

9.     W trakcie organizacji uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców, osoby zaproszone z zewnątrz  także wpisują się do tzw. „Księgi gości”.

10.  Podczas zaplanowanych zebrań, konsultacji, warsztatów z rodzicami, zajęć pokazowych  z rodzicami nie wymaga się wpisu w tzw.: „Księgę gości”.

11. Nie wymaga się wpisu w tzw. : „Księgę gości” od : kurierów, listonoszy; od Przedstawicieli Organu Prowadzącego Przedszkole Owocowy Zaułek                      w Błażejewie, osób prowadzących zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci (np. rytmika, gimnastyka korekcyjna, karate, logopedia itd.- osoby te dokonują wpisu w dzienniku zajęć danej grupy), Inspektora BHP i ODO, przedstawicieli instytucji kontrolnych  np. pracownicy sanepidu, kuratorium oświaty- ich wejście odbywa się po okazaniu upoważnienia do kontroli dyrektorowi przedszkola. 

12.  W przypadku wtargnięcia osoby postronnej pracownik przedszkola, który jest świadkiem zdarzenia, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym     fakcie dyrektora przedszkola.

13.  Wtargnięcie osoby postronnej należy odnotować w: „ewidencji wejść i wyjść osób postronnych” z adnotacją: „wtargniecie”.

14. W przypadku osób agresywnych lub niebezpiecznych, pracownicy mają obowiązek niezwłocznie  powiadomić dyrektora, który może zdecydować                      o wezwaniu policji. 

15. Pracownik dokonujący wpisu do „ewidencji wejść i wyjść osób postronnych” zobowiązany jest poinformować osoby postronne o Ochronie Danych Osobowych (informacja znajduje się na tablicy w szatni oraz na okładce tzw. „Księgi gości”):

Zgodnie z ustawą o ochronie Danych Osobowych , informujemy, że:

·     Administratorem danych jest Przedszkole Owocowy Zaułek w Błażejewie,  os. Gruszkowe 1, 62-035 Kórnik. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e-mail: owocowyzaulek@wp.pl ;

·    Jeśli uznają Państwo, ze dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych;

·   Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do zgłoszenia sprzeciwu. W tym celu prosimy o kontakt e-mailowy: owocowyzaulek@wp.pl

·       Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

·       Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

·     Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe jest powiązane  z względami bezpieczeństwa i wynika z wymagań formalno-prawnych.

16.  Pracownicy przedszkola zobowiązani sią do dołożenia wszelkiej staranności przy wypełnianiu ww. obowiązków.

17.  Niniejszy dokument jest dokumentem poufnym. Powielanie w jakiejkolwiek formie jest zabronione bez pisemnej zgody Dyrektora Przedszkola Owocowy Zaułek w Błażejewie.

                                                                            Dyrektor  Katarzyna Mrówczyńska