Regulamin wycieczek i wyjść z Przedszkola Owocowy Zaułek w Błażejewie

Podstawa prawna:

 1. 68 ust.1 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r .poz.996).
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2001r . Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz,1533).
 4. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017r. poz.1260.).
 5. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2017r. poz. 1553).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. ( Dz. U. 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2011 poz. 958).

§ 1

Zasady organizacji wycieczek i wyjść:

Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole Owocowy Zaułek w Błażejewie.

W organizacji wycieczek przedszkole może współpracować z Radą Rodziców przedszkola, ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, które zajmują się krajoznawstwem i turystyką.

Wycieczki i wyjścia mają na celu przede wszystkim:

realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w sposób atrakcyjny i zarazem najbardziej efektywny,

umożliwienie dzieciom obserwowanie obiektów przyrodniczych w ich naturalnym środowisku,

poznanie ciekawych miejsc, zabytków, instytucji, zjawisk przyrodniczych, tradycji regionu i kraju.

Organizacja i program wycieczek i wyjść powinny być dostosowane do wieku dzieci biorących w nich udział, zainteresowań, stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

Wycieczka i wyjścia muszą być prawidłowo przygotowane pod względem programowo – organizacyjnym i omówione z wszystkimi uczestnikami w zakresie celu, trasy, norm i zasad obowiązujących w trakcie przebiegu.

Organizator wycieczki i wyjść zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa uczestnikom.

Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w trakcie:

 • wycieczek jest kierownik wycieczki i opiekunowie grup; opieka ta ma charakter ciągły,
 • wyjść jest nauczyciel i pomoc nauczyciela; opieka ta ma charakter ciągły.

Miejscem zbiórki dzieci rozpoczynającej i kończącej wycieczkę lub wyjście jest przedszkole, gdzie dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców.

Podczas wyjścia i wycieczki w obrębie tej samej miejscowości bez korzystania ze środków lokomocji opiekę sprawować powinna co najmniej 1 osoba nad grupą 15 dzieci. W trakcie korzystania ze środków lokomocji w obrębie miejscowości, w której znajduje się przedszkole, opiekę powinna sprawować co najmniej 1 osoba nad grupą 15 dzieci.

Na wycieczkach i wyjściach poza miejscowość, w której znajduje się przedszkole i przy korzystaniu ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej 1 osoba nad grupą 10 dzieci.

Opiekunowie wycieczki i wyjść zobowiązani są sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z miejsca każdego pobytu, w czasie zwiedzania, pobytu w miejscu docelowym, w drodze powrotnej.

W razie wypadku uczestnika wycieczki lub wyjścia stosuje się przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

Zabrania się prowadzenia wycieczek i wyjść podczas burzy, ulewy, śnieżycy, gołoledzi, temperatury zagrażającej zdrowiu dzieci. W przypadku gwałtownego załamania pogody wycieczkę i wyjście należy odwołać.

W wycieczce oraz dłuższym wyjściu poza teren przedszkola należy  zabrać właściwie wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.

Kierownikiem wycieczki może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w przedszkolu. Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.

Każda wycieczka i wyjście powinno zostać odnotowane w dzienniku zajęć oraz w zeszycie wyjść.

Dokumentacja obowiązująca w czasie organizacji wycieczek z przedszkola:

 • karta wycieczki – załącznik nr 2,
 • deklaracja w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczce – załącznik nr 3,
 • zakres czynności kierownika wycieczki – załącznik nr 4,
 • zgoda rodziców na wyjazd dziecka na wycieczkę – załącznik nr 5,
 • preliminarz wycieczki – załącznik nr 6,
 • lista uczestników wycieczki – załącznik nr 7.

Dokumenty wycieczki sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden dla kierownika wycieczki, drugi do akt sprawy.

Koszty wycieczki pokrywa organizator, sponsor lub rodzice/opiekunowie.

Wyżywienie podczas wycieczki i wyjść zapewnia przedszkole.

§ 2

Obowiązki dyrektora w zakresie organizacji wycieczek:

Dyrektor odpowiada, aby wewnętrzne procedury dotyczące organizacji wycieczek były na bieżąco modyfikowane i dostosowywane do ewentualnych zmian w prawie.

Wyznacza kierownika wycieczki.

Określa i weryfikuje wykonanie przez niego zadań.

Czuwa nad prawidłową organizacją wycieczek i wyjść.

Zatwierdza kartę wycieczki i harmonogram opracowany przez kierownika wycieczki na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

Określa ilość opiekunów, biorąc pod uwagę charakter wycieczki, doświadczenie opiekunów, wiek dzieci i stopień zdyscyplinowania grupy.

Zatwierdza listę dzieci biorących udział w wycieczce, przypisanych poszczególnym opiekunom.

Gromadzi, przechowuje i prowadzi dokumentację merytoryczną i finansową dotyczącą wycieczek i udostępnia ją instytucjom nadzorującym przedszkole.

§ 3

Obowiązki i zadania kierownika wycieczki:

Organizuje wycieczkę i wyjście zgodnie z § 1 Regulaminu wycieczek i wyjść z Przedszkola owocowy Zaułek w Błażejewie.

Ustala harmonogram wycieczki.

Sporządza listy uczestników.

Dba o odpowiednią ilość opiekunów.

Wybiera firmę oferującą usługi transportowe na najkorzystniejszych warunkach.

Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

Organizuje wyżywienie dla uczestników wycieczki współpracując z intendentką i kuchnią przedszkola.

Dba o to, aby wszyscy uczestnicy byli ubezpieczeni od NNW. Jeśli uczestnik wycieczki nie jest ubezpieczony od NNW, które nie jest obowiązkowe informuje rodziców/opiekunów dziecka, że mogą dokonać ubezpieczenia dziecka na czas wyjazdu u wybranego przez siebie ubezpieczyciela oraz wyboru kwoty ubezpieczenia.

Dba o zaopatrzenie wycieczki w apteczkę pierwszej pomocy.

Uzyskuje zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział dzieci w wycieczce.

Zapoznaje rodziców z Regulaminem wycieczki.

Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa.

Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.

Czuwa nad zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom przez opiekunów i właściwym wywiązywaniem się przez nich z obowiązków.

Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.

Dokonuje podsumowania, rozliczenia kosztów wycieczki na odpowiednim formularzu przedstawiając właściwe dowody finansowe.

Ustala sposób i kolejność zajmowania miejsc w autokarze.

Sprawdza listę obecności przed wyjazdem i po zakończeniu każdego postoju.

Po zakończeniu wycieczki sprawdza, czy wszyscy zabrali swoje bagaże i czy w autokarze pozostaje porządek.

Przekłada dyrektorowi przedszkola dokumentację wycieczki najpóźniej godzinę przed wyjazdem.

Zabiera ze sobą na wyjazd kopię zaakceptowanej przez dyrektora dokumentacji.

§ 4

Obowiązki opiekuna wycieczki:

Opiekuje się powierzonymi mu dziećmi

Czuwa nad przestrzeganiem przez dzieci obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Nadzoruje wykonanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.

Sprawdza stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z miejsca każdego pobytu, w czasie zwiedzania, pobytu w miejscu docelowym, drodze powrotnej.

Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu

Zgodnie ze zmianą rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, funkcja kierownika i opiekuna może być łączona

Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

W razie potrzeby udziela dzieciom pierwszej pomocy.

§ 5

Podstawowe obowiązki uczestników wycieczki i wyjść należy:

Przestrzeganie norm, zasad i umów zawartych wcześniej z kierownikiem i opiekunami wycieczki lub wyjścia.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.

Przestrzeganie zasad zachowania w miejscach i obiektach użyteczności publicznej, w środowisku przyrodniczym itp.

Dbanie o porządek wokół siebie.

Reagowanie na umowne sygnały.

§ 6

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)

Nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trasa wycieczki (imprezy) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Termin ……………………………….. ilość dni ……………………. klasa/grupa ……………………………….

Liczba uczestników …………………………………………………………………………………………………….

Kierownik (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Liczba opiekunów ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Środek lokomocji ………………………………………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

Opiekunowie wycieczki (imprezy) (imiona i nazwiska oraz podpisy)

…………………………………………………

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

Kierownik wycieczki (imprezy)

………………………………………………….

HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DEKLARACJA

w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczce

W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci powierzonych mej opiece na wycieczce do ………………………………………………………………………………… w dniu  ………………………..

oświadczam, co następuje

 1. z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci,
 2. zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod, w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna wycieczki.

Przyjmuję do wiadomości i ścisłego przestrzegania.

………………………………………… …………………………………………

miejscowość, data, czytelny  podpis opiekuna

Zgoda rodziców dziecka na wyjazd na wycieczkę

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/córki …………………………………………………………………….. na wycieczkę do ……………………………………………………………………………. w dniu …………………………..

Nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce.

Oświadczam, że jest mi znany cel wycieczki, zostałam/em zapoznany z warunkami uczestnictwa dziecka w wycieczce, sposobem przygotowania do wycieczki, kosztami wycieczki, które akceptuję i zobowiązuje się opłacić w terminie.

Wyrażam/ nie wyrażam zgody na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm. – art. 36 ust. 2 oraz rozporządzenie MSWiA Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1024”

1 …………………………………………………………………….

Imię i nazwisko matki/opiekunki czytelny podpis

2 …………………………………………………………………….

Imię i nazwisko ojca/opiekuna czytelny podpis

………………………………………………………………………….

miejscowość, data

PRELIMINARZ FINANSOWY WYCIECZKI

Organizowanej przez …………………………………………………………………………………..

Do ………………………………………………………………………………………………………………….

W dniu ……………………………………………………………………………………………………………

 1. Dochody:
 • Wpłaty uczestników:

liczba osób …………………. x koszt wycieczki ………………… = ………………………… zł.

 • Inne wpłaty: ………………………………………..
 • Razem dochody: ………………………………………..
 1. Wydatki:
 • Koszt wynajmu autokaru: ………………………………………………………..
 • Bilety wstępu:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

 1. Inne wydatki (jakie):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Razem wydatki:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Koszt na jednego uczestnika

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(podpis kierownika wycieczki) Zatwierdzam

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

podpis dyrektora

Lista uczestników wycieczki :

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.  
 50.  

 (data i podpis dyrektora przedszkola/szkoły/placówki)